Предстои да бъдат отворени детските ясли и детски градини от 1 юни

Ямбол. Работата на детските ясли и детски градини на територията на община Ямбол предстои да бъде възстановена, считано от 1 юни, понеделник.

В тази връзка, от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването са предоставени разработени мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след като бъде…     Още

Covid-19 в област Ямбол

Ямбол. Към 20.05.2020 г. потвърдените случаи на Covid-19 в област Ямбол са 108. Починалите са 10, а излекуваните - 13.

В цялата страна потвърдените случаи са 2 292, починалите - 116, а излекуваните - 684.     Още

Разширява се обхватът на ограничителните мерки в Ямбол

Ямбол. На заседание днес членовете на Областния медицински съвет взеха решение за разширяване обхвата на района с ограничителни мерки в Ямбол предвид разпространението на COVID 19, усложнената епидемиологична обстановка в града и увеличения брой на доказано болни. Още

Въвеждат се ограничителни мерки в района на комплекс „Райна Княгиня“

Ямбол. На спешно заседание на Областен медицински съвет, ръководено от областния управител на област Ямбол Димитър Иванов, с участието на директора на РЗИ Ямбол, директорите на ОДМВР Ямбол и ТД „НС“ Ямбол, прокуриста на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, кметът на община Ямбол Валентин Ревански…     Още

Равен достъп до образование за всеки ученик от община „Тунджа” във време на извънредно положение

Тунджа. Община „Тунджа" осигурява 150 лаптопа и 23 таблета за семейства на деца от селата, включени в състава й, които нямат в дома си достъп до интернет. Директорите на учебни заведения ще обезпечат ваучери за интернет за тези семейства. По този начин общината и учебните заведения…     Още

Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Ямбол“ стартира от 1 май

Ямбол. От 1 май Община Ямбол започва реализацията на одобрения за финансиране от Агенцията за социално подпомагане Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Ямбол“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020…     Още

 
МИГ-Тунджа PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
16 December 2019

 


МИГ – ТУНДЖА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРИЕМ ПО МЕРКИТЕ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014-2020

Още през първите месеци на новата година МИГ – Тунджа ще започне прием по мерките от ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020. Това стана факт след подписването на Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на база решение на Общото събрание.

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанствае с бюджет 600 000 лева, Мярка 4.2 «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» е с бюджет 400 000 лева, Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностие с бюджет 500 000 лева, Мярка  20 Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа е с бюджет 133 000 лева, за втория прием по   Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура  остатъчния бюджет е  11 956.64.

Проектите по мярка   4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства с бюджет 600 000 лева, ще са насочени към модернизиране на земеделските стопанства чрез преструктуриране и развитие на наличните  материални мощности в стопанствата и придобиването на нови активи; подобряване на общата производителност на земеделските стопанства и повишаване на тяхната конкурентоспособност; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани за извършване на колективни инвестиции; Опазване на компонентите на околната среда. Допустими кандидати са Земеделски стопани (физически и юридически лица), имащи минимален СПО на стопанството не-по малко от  левовата равностойност на 8000 евро.Те следва да  са  получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ  или Групи/Организации на производители, които имат постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на    управление (за юридическите лица и ЕТ) на територията на МИГ-Тунджа. Допустими дейности, които трябва да се изпълняват на територията на  Миг – Тунджа  са внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи,насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти,  осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. Минимална стойност на един проект е  9779 лева, а максимална стойност на един проект е 195 580 лева. Като максималният размер на финансовата помощ за един проект е 50 000 лева. 

Проектите по мярка 4.2 «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» с бюджет 400 000 лева ще са насочени към модернизиране на  предприятията и земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти, повишаване нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти, подкрепа за преработката на  традиционни за територията местни продукти, внедряване на нови за територията продукти, процеси, технологии, опазващи околната среда. Допустими кандидати са Земеделски стопани,  признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.   Те трябва да  имат постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление (за юридическите лица и ЕТ) на територията на МИГ-Тунджа. Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, внедряване на нови продукти, процеси и технологии, намаляване на себестойността на произвежданата продукция, постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, подобряване на енергийната ефективност в предприятията, подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост и подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти. Минималният размер на допустимите разходи за конкретен проект  е  29 337,00 лева., а максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект  е 391 160,00 лева. Максималният  размер на финансовата помощ за един проект  не може да надхвърля 150 000 лева.

Проектите по мярка 6.4.1  "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  с бюджет 500 000 лева ще са насочени към диверсификация  на икономиката на територията на МИГ-Тунджа, преодоляване на сезонния характер на заетостта и разкриване на нови работни места, производства и услуги на територията на МИГ, усвояване и икономизиране на потенциала на територията за развитие туризъм, съчетаващ в себе си природните, историческите и културни ценности  и развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление. Допустими кандидати по мярката са  земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.  

Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем (СПО) над левовата равностойност 8 000 евро. Получателите на финансова помощ трябва да имат постоянен адрес  (за физическите лица) и седалище и адрес на управление (за юридическите лица) на територията на МИГ-Тунджа.  Допустимите дейности по мярката са  развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за на ЕС (т.е. неземеделски), развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаяти (включително участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.  Дейностите трябва за се изпълняват на територията на МИГ-Тунджа.  Минималният размер на допустимите разходи за конкретен проект  е  9779,00 лева, а максималният размер на допустимите разходи  за конкретен проект  е  293 370,00 лева.  Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 100 000 лева.

Проектите по Мярка  20 Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа с бюджет 133 000 лева са предназначени за развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на база на специфичния и неизползван потенциал за развитие на територията на МИГ-Тунджа. Допустимите дейности са свързани с регистрация и сертификация на регионална колективна марка,подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции, създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др, провеждане на специални промоционални и информационни кампании за нов туристически продукт/регионална колективна марка/изделия/традиция/занаят и др. подобни, дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и обновяване на природното и културно наследство на територията. Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ-Тунджа. С проекти могат да участват Община Тунджа, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, читалища, и стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани земеделски стопани, стопански субекти по Търговския закон, Закона за кооперациите, физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз -  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони, в  изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39/23.04.2018 

Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ-Тунджа и по никакъв начин не може да се приема, че  публикацията отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлявашите органи на Програмите, включени в Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР.

 

 

 
< Предишна

Календар

Няма събития

Спорт

Десетте спортисти на боксов клуб „Априлец“ за 2019

16.12.2019 | Спорт

Тунджа. За двадесети пореден път, се проведе церемонията по награждаването на 10-те най-добри спортисти на Боксов клуб „Априлец”, с. Бояджик, община „Тунджа”.…     Още

Полиция

Крими

15.01.2020 | Полиция

В  РУ-Ямбол е започнато досъдебно производство за притежание  на наркотици. Вечерта на 13 януари, на ул. „Огоста“ в областния град, полицейски екип спрал за проверка мъж със съмнително…     Още

Актуални снимки

Последни новини


 
 
 
  

Анкета

Одобрявате ли премахването на сливането на почивни дни?
 

Бизнес

НАП: Без удължаване на срока по Наредба Н-18

15.01.2020 | Бизнес

Ямбол. Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. Това стана ясно…     Още

Общество

Политика

Няма добавени новини.

Интервюта

Няма добавени новини.