Определени са тазгодишните носители на награди в здравеопазването

Ямбол. Д-р Петко Лафчиев, дългогодишен завеждащ на отделение „Детска хирургия“ в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД - Ямбол, е определен за носител на най-високото отличие в областта на здравеопазването в Ямбол – Награда на името на Хипократ. Решението бе…     Още

Община Ямбол започва подготовка за помощ към наши съграждани

„Помощ трябва да бъде оказана и на хората, които ще останат без работа и доходи след тази криза. Става въпрос за подпомагане на наши съграждани, които ще бъдат извън списъците на социално слабите лица. Ситуацията е много динамична, затова подготовката започва още от сега. Тези допълнителни…     Още

Граждани, фирми, сдружение и Община Ямбол даряват три апарата за вентилация на областната болница

Ямбол. Близо 30 хиляди лева за четири дни са дарени от фирми и граждани по дарителската сметка на Община Ямбол за борба с разпространението на коронавирус – за закупуване на апарат за вентилация за интензивно отделение и на бързи тестове за диагностициране на КОВИД-19,…     Още

Мерки за превенция на разпространението на COVID – 19 на територията на община Ямбол

Ямбол. Днес, 16 март, след 23:00 часа, ще се осъществи дезинфекция на спирките на градския транспорт на територията на община Ямбол. В 6:00 часа на 17 март, вторник, ще бъдат дезинфекцирани…     Още

Кметът на Ямбол Валентин Ревански: Нека бъдем отговорни, дисциплинирани и съпричастни!

Уважаеми съграждани, Отново отправям призив към Вас - съблюдавайте издадената заповед на министър Кирил Ананиев и стриктно спазвайте инструкциите в нея. Мерките са необходими, а действията към нарушителите…     Още

Община Ямбол в подкрепа на хората с увреждания

Ямбол. Кметът на Ямбол Валентин Ревански и неговият заместник Енчо Керязов представиха възможности за кандидатстване и включване в две програми на Министерството на труда и социалната политика, в помощ на хората с увреждания - Национална програма „Достъпна жилищна среда…     Още

 
МИГ-Тунджа PDF Печат Е-мейл
Автор Vania   
16 December 2019

 


МИГ – ТУНДЖА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРИЕМ ПО МЕРКИТЕ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014-2020

Още през първите месеци на новата година МИГ – Тунджа ще започне прием по мерките от ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020. Това стана факт след подписването на Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на база решение на Общото събрание.

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанствае с бюджет 600 000 лева, Мярка 4.2 «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» е с бюджет 400 000 лева, Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностие с бюджет 500 000 лева, Мярка  20 Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа е с бюджет 133 000 лева, за втория прием по   Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура  остатъчния бюджет е  11 956.64.

Проектите по мярка   4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства с бюджет 600 000 лева, ще са насочени към модернизиране на земеделските стопанства чрез преструктуриране и развитие на наличните  материални мощности в стопанствата и придобиването на нови активи; подобряване на общата производителност на земеделските стопанства и повишаване на тяхната конкурентоспособност; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани за извършване на колективни инвестиции; Опазване на компонентите на околната среда. Допустими кандидати са Земеделски стопани (физически и юридически лица), имащи минимален СПО на стопанството не-по малко от  левовата равностойност на 8000 евро.Те следва да  са  получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ  или Групи/Организации на производители, които имат постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на    управление (за юридическите лица и ЕТ) на територията на МИГ-Тунджа. Допустими дейности, които трябва да се изпълняват на територията на  Миг – Тунджа  са внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи,насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти,  осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. Минимална стойност на един проект е  9779 лева, а максимална стойност на един проект е 195 580 лева. Като максималният размер на финансовата помощ за един проект е 50 000 лева. 

Проектите по мярка 4.2 «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» с бюджет 400 000 лева ще са насочени към модернизиране на  предприятията и земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти, повишаване нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти, подкрепа за преработката на  традиционни за територията местни продукти, внедряване на нови за територията продукти, процеси, технологии, опазващи околната среда. Допустими кандидати са Земеделски стопани,  признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.   Те трябва да  имат постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление (за юридическите лица и ЕТ) на територията на МИГ-Тунджа. Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, внедряване на нови продукти, процеси и технологии, намаляване на себестойността на произвежданата продукция, постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, подобряване на енергийната ефективност в предприятията, подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост и подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти. Минималният размер на допустимите разходи за конкретен проект  е  29 337,00 лева., а максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект  е 391 160,00 лева. Максималният  размер на финансовата помощ за един проект  не може да надхвърля 150 000 лева.

Проектите по мярка 6.4.1  "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  с бюджет 500 000 лева ще са насочени към диверсификация  на икономиката на територията на МИГ-Тунджа, преодоляване на сезонния характер на заетостта и разкриване на нови работни места, производства и услуги на територията на МИГ, усвояване и икономизиране на потенциала на територията за развитие туризъм, съчетаващ в себе си природните, историческите и културни ценности  и развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление. Допустими кандидати по мярката са  земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.  

Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем (СПО) над левовата равностойност 8 000 евро. Получателите на финансова помощ трябва да имат постоянен адрес  (за физическите лица) и седалище и адрес на управление (за юридическите лица) на територията на МИГ-Тунджа.  Допустимите дейности по мярката са  развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за на ЕС (т.е. неземеделски), развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаяти (включително участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.  Дейностите трябва за се изпълняват на територията на МИГ-Тунджа.  Минималният размер на допустимите разходи за конкретен проект  е  9779,00 лева, а максималният размер на допустимите разходи  за конкретен проект  е  293 370,00 лева.  Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 100 000 лева.

Проектите по Мярка  20 Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа с бюджет 133 000 лева са предназначени за развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на база на специфичния и неизползван потенциал за развитие на територията на МИГ-Тунджа. Допустимите дейности са свързани с регистрация и сертификация на регионална колективна марка,подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции, създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки - исторически, етнографски и др, провеждане на специални промоционални и информационни кампании за нов туристически продукт/регионална колективна марка/изделия/традиция/занаят и др. подобни, дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и обновяване на природното и културно наследство на територията. Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ-Тунджа. С проекти могат да участват Община Тунджа, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, читалища, и стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани земеделски стопани, стопански субекти по Търговския закон, Закона за кооперациите, физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз -  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони, в  изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39/23.04.2018 

Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ-Тунджа и по никакъв начин не може да се приема, че  публикацията отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлявашите органи на Програмите, включени в Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР.

 

 

 
< Предишна

Календар

Няма събития

Спорт

Десетте спортисти на боксов клуб „Априлец“ за 2019

16.12.2019 | Спорт

Тунджа. За двадесети пореден път, се проведе церемонията по награждаването на 10-те най-добри спортисти на Боксов клуб „Априлец”, с. Бояджик, община „Тунджа”.…     Още

Полиция

Крими

15.01.2020 | Полиция

В  РУ-Ямбол е започнато досъдебно производство за притежание  на наркотици. Вечерта на 13 януари, на ул. „Огоста“ в областния град, полицейски екип спрал за проверка мъж със съмнително…     Още

Актуални снимки

Последни новини


 
 
 
  

Анкета

Одобрявате ли премахването на сливането на почивни дни?
 

Бизнес

НАП: Без удължаване на срока по Наредба Н-18

15.01.2020 | Бизнес

Ямбол. Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. Това стана ясно…     Още

Общество

Политика

Няма добавени новини.

Интервюта

Няма добавени новини.