Активна социална политика
Автор Vania   
29 November 2019
Болярово. Община Болярово продължава да изпълнява дейностите по проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово" Договор №  BG05M9OP001-2.40-0099 - C01 от дата 23.05.2019г., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд. След приключване на строително - монтажни работи в помещението за предоставяне на патронажната грижа бе доставено оборудване, обзавеждане, медицински консумативи, закупено беше работно облекло за персонала, който ще предоставя  мобилни интегрирани здравно - социални услуги на 23-има потребители на територията на община Болярово. Направен е и подбор на персонала и потребителите, които ще ползват услугата. Проведе се начално обучение на одобрения персонал - две медицински лица и трима домашни помощника.

Последна промяна ( 06 December 2019 )